Matematika Kelas X SMA

Kelas X SMA
Matematika

Jumlah Soal : 100 
Waktu : 120 Menit

Selamat Mengerjakan

3

Soal Matematika Kelas 10 SMA

Jumlah Soal : 100 Soal

Waktu Mengerjakan : 120 Menit

1 / 100

Harga dari gula 5 kg serta beras 30 kg ialah Rp410.000,00, sedangkan harga dari gula 2 kg serta harga beras 60 kg ialah Rp740.000,00. Harga 2 kg gula serta 5 kg beras ialah

2 / 100

Jika f (x) = 1/x dan g (x) = 2x - 1, maka (fog)-1 (x) =

3 / 100

Hasil dari 2/√3 adalah?

4 / 100

Sebuah kapal berlayar di pelabuhan dengan arah 060o. Kecepatan rata-rata 45 mil/jam. Setelah 4 jam berlayar, jarak kapal terhadap arah timur pelabuhan adalah

5 / 100

Himpunan penyelesaian dari | 3y + 4 | - 2y + 6 adalah?

6 / 100

7 / 100

Persamaan 7log 217 + 7log 31 ialah :

8 / 100

Fungsi eksponensial dari grafik di bawah ini adalah

9 / 100

10 / 100

Himpunan penyelesaian dari 2 |3x -6| - 3 - 15 adalah?

11 / 100

Relasi di bawah ini yang merupakan fungsi adalah?

12 / 100

Jika g (x) = x + 3 dan (fog) (x) = x2 - 4, maka f (x-2) =

13 / 100

Himpunan Penyelesaian dari [ x2 + 2x -9] ≤ 6 adalah?

14 / 100

Berapa hasil dari perhitungan ini: 3log12 + 3log24 – 3log1/27 =

15 / 100

Himpunan Penyelesaian dari √3x - 1 ≥ √2x - 5 adalah?

16 / 100

Cos 150o senilai dengan?

17 / 100

Persamaan kuadrat dengan melalui poin (-3, -1), (-1, -5) serta (2, 4) ialah

18 / 100

Jika f (x) = x2  - 4x - 5, maka nilai f -1 (16) adalah?

19 / 100

Penyelesaian dari pertidaksamaan x2 - 2 x - 24 < 0 adalah?

20 / 100

9 x (8 + 6) sama dengan (9 x 8) + (9 x 6) Pernyataan ini adalah sifat?

21 / 100

Jika sin x = 1/2, 0 ≤ x ≤ 360o   Maka x =

22 / 100

Fungsi fungsi f,g, dan h dari R ke R ditentukan oleh f(x) = 3x, g (x) = -x2 dan h (x) = 3 - 2x. Rumus untuk (h o g o f) (x) adalah?

23 / 100

Pada segitiga ABC diketahui AC = 6 sudut A = 120o dan sudut B = 30o. Maka luas segitiga ABC?

24 / 100

Jika x/4 + y/3 = 5/12 dan x/2 + y = 1. Maka nilai x + y adalah?

25 / 100

Nilai x yang memenuhi | 3x + 1 | ≤ 4 adalah?

26 / 100

Diketahui sin x = 0,6 untuk x terletak di antara 90o dan 180o, maka tg x =

27 / 100

28 / 100

Dari segitiga ABC diketahui sudut A = 120o Sudut B = 30o dan AC = 5cm, Panjang sisi BC =

29 / 100

Ms. melati mempunyai investasi emas. Apabila ada kenaikan 50% di setiap 2 tahun. Harga dari pembelian emas Ms. Melati ialah Rp 10.000.000,00, maka harga emas yang telah dibeli Ms. Melati setelah 4 tahun ialah

30 / 100

Banyak anggota dari himpunan penyelesaian Sistem Persamaan Linier Kuadrat yang ada di bawah ini.

y = 3x – 4

y = x² + 6x + 9

Memiliki berapa himpunan penyelesaian diatas?

31 / 100

Fungsi berikut yang bukan merupakan fungsi satu satu adalah?

32 / 100

Pada π/2 < a < π, nilai tang = 2,4. Nilai sin a =

33 / 100

Diketahui < ABC dengan sudut c = 30o, AC = 2a dan BC = 2a√3 . Maka panjang AB adalah

34 / 100

35 / 100

Sin 5/6π + cos 1 2/3π =

36 / 100

37 / 100

Tentukan jenis dari himpunan penyelesaian Sistem Persamaan Linier Kuadrat berikut ini :

y = 2x + 8

y = x² + 4x

38 / 100

Himpunan penyelesaian dari | x + 2 | - 5 adalah?

39 / 100

Volume produksi bulanan yang ada pada pabrik yang membentuk kemajuan aritmatika. Banyak diproduksi pada bulan keempat 17 ton serta total produksi ke dalam waktu empat bulan pertama yaitu 44 ton, maka banyak produksi pada bulan kelima ialah :

40 / 100

Nilai sin (180 + A)° + 2 cos (180 - A)° Untuk A = 90° Adalah?

41 / 100

Nilai x yang memenuhi x-4/3 = 2 - x/2  adalah?

42 / 100

y = axb – 5, nilai y = 7 untuk x = 2 serta ada nilai y = 22 untuk x =3, tentukan nilai dari a dan b

43 / 100

Himpunan Penyelesaian dari | 2x - 3 | ≥ | 4x -5| adalah?

44 / 100

Empat tahun yang telah lalu usia Siska empat kali dari usia Tuti. Empat tahun yang akan datang usia Siska dua kali dari usia Tuti, usia Tuti dan Siska dan masing-masing enam tahun mendatang adalah….tahun

45 / 100

Himpunan penyelesaian dari 3x + n / 2x - 3 -4 adalah?

46 / 100

Kedalaman laut untuk memancing ikan (d), untuk menangkap  jenis ikan tertentu adalah 8 | d - 150 |  - 432 <  0 {dalam meter}. jangkauan kedalaman yang dianjurkan untuk menangkap jenis ikan tersebut adalah?

47 / 100

Diketahui f dan g fungsi dalam R yang didefinisikan sebagai f (x) = 4x - 2 dan g (x) = 3x2 + 6. Nilai dari (g -f ) (2) =

48 / 100

Azzy,Keke,Tres, dan Ary membeli alat tulis pada toko yang sama.Azzy membeli dua buah buku tulis dan satu pena ditambah satu pensil yang harganya Rp.12.000,00. Keke membeli 1 buku tulis, 1 pena serta 1 pensil yang harganya Rp.8.500,00. Tres telah membeli tiga buku tulis dengan dua pena ia membeli dengan harga Rp.16.500,00. Jika Ari membeli 1 buku tulis serta dua pensil maka ia akan membayar seharga

49 / 100

50 / 100

Himpunan Penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat ini x² – 5x – 14 < 0

51 / 100

Nilai x dari persamaan linier  7x + 23 = 4x -1 adalah

52 / 100

53 / 100

Jika sin A = -5/13 dan A di kuadran III maka cotan A =

54 / 100

Tentukan Himpunan Penyelesaian dari | x -1 | + | x + 2 | ≥ 4 !

55 / 100

Himpunan Penyelesaian dari sin x = -1/2 untuk 0° ≤ x ≤ 360 ° adalah?

56 / 100

Koordinat cartesius dari titik (2,2 10o) adalah?

57 / 100

Jika f (x) = 2x - x, g (x) = x2 - 3 dan h (x) = 4x, maka nilai (h o g o f) (1) =

58 / 100

Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2(x – 30) < 4(x – 2) apabila pengubah dari himpunan bilangan cacah ialah

59 / 100

Nilai tan 300o =

60 / 100

Fungsi f dalam R ditentukan oleh f ( 2x - 1) = 2x + 10, maka f -1 (x) adalah?

61 / 100

62 / 100

Segitiga ABC diketahui sudut A = 75o sudut B = 60o dan sudut C = 45Maka AB : AC =

63 / 100

Diberikan sistem persamaan sebagai berikut :

2x + y  = 3

2x - z = 3

Y + 2z = 1

Nilai dari 2x - 3y + z =

64 / 100

Harga 2 Buku dan 1 pulpen adalah Rp 9000,- Sedangkan harga 4 buku dan 3 Pulpen adalah Rp 20.000. Maka harga 5 pulpen adalah?

65 / 100

Jika f (x) = 2x - 1 dan g (x) = x2 + 6x + 9, maka (fog) (x) =

66 / 100

Himpunan penyelesaian dari {5 -2/3 x} = {1/3 x + 7} adalah?

67 / 100

Jika f(x) = | 4x -7 | maka nilai dari f (-3/2) adalah?

68 / 100

Diketahui f (x) = 2x2 - 1 dan (fog) (x) = 2x2 + 12x + 17 maka g (x) =

69 / 100

Himpunan penyelesaian antara kurva x2+y2- 2xy-1=0 dan garis  x- 2y -2=0 adalah

70 / 100

Perhatikan Gambar Berikut :

Nilai Maksimum untuk fungsi objektif p = 3x + 5y adalah?

71 / 100

Produksi bulanan pabrik merupakan kemajuan aritmatika. Diproduksi banyak pada bulan keempat 17 Ton dan total produksi dalam empat bulan pertama 44 Ton, lalu banyak produksi di bulan kelima?

72 / 100

Jika f (x) = 2 ax + 3/x dan g (x) = bx - 3/x dan  C = 2a + b, maka jumlah kedua fungsi tersebut adalah?

73 / 100

Bentuk Nilai x dari 8 3x + 1 = 128 z-1 ?

74 / 100

Diketahui f (x) = 2x + 1 maka f (3x) =

75 / 100

Dua sistem kuadrat variabel dengan persamaan linear (SPLKDV)
Himpunan solusi yang ada di antara kurva x2 + y2- 2xy -1 = 0 serta garis x - 2y -2 = 0 ialah

76 / 100

Diberikan dua bentuk persamaan keduanya merupakan persamaan linear dua variable dan kuadrat dibawah ini:
(i) y = 2x + 3
(ii) y = x² – 4x + 8

Himpunan Penyelesaian dari kedua persamaan yang tersebut adalah?

77 / 100

78 / 100

Modal yang dihemat dengan adanya bunga majemuk 30% per tahun. Pada akhir tahun yang ketiga, modal dengan sebesar rupee 2.197.000,00. Nilainya sekarang dari modal ialah

79 / 100

Himpunan penyelesaian dari |2x + 3| < 5 adalah?

80 / 100

Himpunan Penyelesaian dari | 3- 2x | -1 adalah?

81 / 100

82 / 100

Diketahui f (x) = sin x dengan domain {0o, 90o, 180o, 270o, 360o}, Range fungsi tersebut adalah

83 / 100

Grafik fungsi y = cos x; 0 ≤ x ≤ 2 π . mencapai maximum untuk x =

84 / 100

Suatu rumah dibeli dengan harganya Rp 300.000.000. Sekitar 5% dari harga pembelian yang asli ditulis ada setiap tahun. Nilai rumah jika telah lewat 8 tahun ialah

85 / 100

86 / 100

Himpunan penyelesaian dari |3 x -2| < 2x + 7 adalah?

87 / 100

Koordinat kutub titik P (√3 , 3) adalah?

88 / 100

89 / 100

Fungsi f : A -> R ditentukan oleh F (x) = x2 - 6x + 5 dengan daerah asal A = {x | 0 ≤ x ≤ 5}, daerah hasil {Range} fungsi f adalah?

90 / 100

Nilai dari | 3 (4-7) | + | -9 | =

91 / 100

Himpunan Penyelesaian dari | 3 + 2x | - | 4 -x | adalah?

92 / 100

93 / 100

Seorang penjahit memiliki 120 m bahan wol dengan 80 m bahan dari katun.akan dapat dibuat untuk dua model pakaian yang seragam, setiap pakaian dari seragam model pertama akan memerlukan 3 m bahan wol serta 1 m bahan menggunakan katun,setiap pakaian dari bahan seragam model yang ke dua memerlukan bahan 2 m wol dan bahan 2 m katun. Apabila ke untungan dari setiap model Rp.30.000,00, maka seorang penjahit tersebut akan memproleh maksimum keuntungan adalah

94 / 100

Bentuk sederhana dari ( 2n2) 3 . (3n)2 =

95 / 100

Nilai cos 420° =

96 / 100

A berutang kepada si B sebesar Rp. 880.000,00. Apabila pada bulan yang pertama A telah membayar Rp. 25.000,00, bulan kedua A membayar sebesar Rp. 27.000,00 di bulan ketiga kembali A membayar sebesar Rp. 29.000,00 dan lagi seterusnya, maka hutang A akan lunas berapa bulan

97 / 100

Jika diketahui √20 + √x + √125 = 10√5, maka nilai x + 5 ialah =

98 / 100

99 / 100

Nilai x dari persamaan 36 1/2 - x 1/2 +100 1/2 adalah

100 / 100

Himpunan Penyelesaian dari |1/2 x - 2/3| - |3/4 x + 1/12| adalah?

Silahkan Verifikasi Diri Anda!

Your score is